GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2022 – afholdt søndag den 27. februar 2022 kl. 13

REFERAT

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Sten Poulsen, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt- bl.a. via annonce i Ugeavisen den 9. februar.

2. Formandens beretning.
Formanden aflagde beretning. Beretningen blev godkendt uden kommentarer /bemærkninger eller spørgsmål. Der henvises til den skriftlige beretning.
På opfordring blev bestyrelsen præsenteret med navne, ansigter og funktioner.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som på grund af coronaen naturligvis fremviste færre udgifter og færre indtægter i forhold til budgettet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Bestyrelsens forslag til koncerter mv. for det kommende kalenderår.
Sæson 2022 er planlagt, og bestyrelsen er endnu ikke gået i gang med planlægningen af sæson 2023, men inviterede de fremmødte til at komme med forslag.
Bestyrelsen (Lisbeth) orienterede om henvendelse fra Danmarks Underholdningsorkester – tidligere Danmarks Radios Underholdningsorkester, som vi fremadrettet er i kontakt med i forhold til eventuelle fælles koncerter.
Bestyrelsen (Lisbeth) orienterede også om, at Korsør Koncerterne (efter aftale med Slagelse Kommune) fremadrettet indgår i Copenhagen Phil’s kommunale netværk som repræsentanter for Slagelse Kommune. Også med henblik på, at vi igen kan tilbyde koncerter med Copenhagen Phil, som vi tidligere har gjort.
Bestyrelsen (Tinne) orienterede om planerne om at genoptage Kongegårdslørdagene. Der har fra mange sider været stor interesse for disse arrangementer. Lions vil gerne stå for salg af drikkevarer, og er i gang med at undersøge mulighederne for fast bevilling/lejligheds-bevilling. Kongegaarden vil også gerne medvirke ved disse arrangementer, som forhåbentlig vil kunne igangsættes allerede fra i år.

5. Indkomne forslag.
Forslag til vedtægtsændring.
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget, som havde været rettidigt udsendt til alle medlemmer, blev kommenteret/begrundet, hvorefter det overgik til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Budget og fastsættelse af kontingent for 1: personlige medlemmer og 2: andre medlemmer for det kommende kalenderår.
Det fremlagte budget for 2022 blev gennemgået og gav ikke anledning til bemærkninger. Bestyrelsen indstillede at de nuværende satser for kontingent blev fastholdt.

7. Valg af 3 eller 4 medlemmer til bestyrelsen samt valg af 1. og 2 suppleant.
På valg var Stine Hall Jaller, Signe B Schnedler samt Torben B Schnedler, som alle genopstillede og blev genvalgt..
Knud Vagn Larsen samt Dinna Kirkegård- hhv. 1. og 2. suppleant genopstillede og blev genvalgt.

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Helga Aalling og Birgit Tamberg Andersen – hhv. revisor og revisorsuppleant genopstillede og blev genvalgt.

9. Eventuelt
Opfordring til at melde sig ind i foreningen og til også at opfordre andre til at melde sig ind.
Tinne opfordrede til, at man delte henvendelser via Place2Book med venner og bekendte.
Tinne forklarede, hvordan medlemstallet, som selvfølgelig har betydning for foreningens økonomi, også har en betydning for foreningens gennemslagskraft – f.eks. i forhold til kommunen.  Derfor har det også betydning at børn/unge, der har tilbud om gratis med-lemskab af foreningen, tilmelder sig og indgår i optællingen af det samlede medlemstal. Ikke mindst i lyset af, at indsatsen for børn og unge er et særligt fokus punkt i den kommunale strategi for kulturområdet.
Torben forklarede, hvordan GDPR-reglerne forhindrer os i at skrive til tidligere medlem-mer, som måske overser, at de skal have fornyet deres medlemskab.
Bestyrelsen blev spurgt til- /opfordret til at gøre en indsats for virksomhedsmedlemsskaber blandt lokale firmaer.
Herefter takkede Sten Poulsen for god ro og orden under generalforsamlingen, hvorefter formand Søren Voigt Juhl takkede Sten Poulsen for sin indsats som dirigent.

Referat:
Signe B Schnedler/Lisbeth Bergstedt

Beretningen 2022
Hent
formandens beretning fra generalforsamlingen 2022 HER
Læs formandens beretning fra generalforsamlingen 2022 HER (åbner i nyt faneblad)

Vedtægter 2022

Hent
foreningens godkendte vedtægter for 2022 HER
Læs foreningens godkendte vedtægter for 2022 HER

Referat 2022

Hent
referat fra generalforsamlingen 2022 HER
Læs referat fra generalforsamlingen 2022 HER (åbner i nyt faneblad)