VEDTÆGTER

Vedtægter for foreningen “Korsør Koncerterne” 2022

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er “Korsør Koncerterne” med hjemsted i Slagelse Kommune.

§ 2 Formål

Korsør Koncerterne har til formål at fremme musiklivet i Slagelse Kommune ved afholdelse af koncerter med professionelle musikere i en genremæssig spredning fra klassisk til jazz, ligesom foreningen har fokus på og ser det som sin opgave at præsentere ny kompositionsmusik og unge talenter.

§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages såvel enkeltpersoner som foreninger, organisationer og firmaer.

§ 4 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, valgt blandt de personlige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der på skift afgår 3 medlemmer i ulige år og 4 (2-3) medlemmer i lige år. Umiddelbart efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og den kan antage lønnet medhjælp.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker ved annoncering i mindst ét lokalt trykt medie og på foreningens hjemmeside senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til koncerter m.v. for det kommende kalenderår.
5. Indkomne forslag.
6. Budget og fastsættelse af kontingent for 1. personlige medlemmer og 2. andre medlemmer for det kommende kalenderår.
7. Valg af 3 eller 4 medlemmer til bestyrelsen, cf. § 4 samt en 1. og 2. suppleant.
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag under pkt. 5 skal foreligge hos formanden senest 14 dage for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Firma- og foreningsmedlemmer har én stemme ligesom personlige medlemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til samtlige medlemmer 1 uge før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stemme kan afgives ved fuldmagt, som tilsendes formanden.

Et flertal af bestyrelsen eller 20 medlemmer kan fordre, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. lndkaldelsen skal ske skriftligt til de enkelte medlemmer, og den skal indeholde en dagsorden.

§ 6 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder løbende et regnskab, udvisende samtlige foreningens udgifter og indtægter, som revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor ved gennemgang af bilag og posteringer. Kassereren forelægger på baggrund heraf et samlet årsregnskab til godkendelse, inden dette fremsendes til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen. Det generalforsamlingsgodkendte årsregnskab indsendes til Slagelse Kommune sammen med årsberetningen.

§ 7 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at opløsning kan vedtages, skal mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer skal stemme for, at foreningen skal opløses.

Gives der ikke møde af 1/3 af medlemmerne, skal bestyrelsen inden en måned indkalde med sædvanligt varsel til en ny generalforsamling, hvor beslutningen tages ved simpel stemmeflerhed

Eventuelle værdier overdrages til Slagelse kommune til musikformål.

Hent foreningens godkendte vedtægter for 2022 HER